SparkTraffic Software Licentie Overeenkomst

De website sparktraffic.com is eigendom van en wordt beheerd door Vocato SL, registratienummer B66470840. Spanje.
Correspondentieadres: c. Valencia 352 bajos 2, 08009, Barcelona, Spanje.

LEES DEZE SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST ("LICENTIE") VOORZICHTIG VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE VAN SparkTraffic. Door SparkTraffic te gebruiken, GA JE AKKOORD MET DE BEPALINGEN VAN DEZE LICENTIE. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, KOOP DE SOFTWARE DAN NIET.

BELANGRIJKE OPMERKING: Deze software kan worden gebruikt om materiaal te reproduceren. Het is alleen aan u gelicentieerd voor de reproductie van materiaal waarop geen auteursrechten rusten, materiaal waarop u het auteursrecht bezit of materiaal dat u gemachtigd of wettelijk toegestaan is te reproduceren. Als u niet zeker bent van uw recht om materiaal te kopiëren, dient u contact op te nemen met uw juridisch adviseur.

1. Licentie. De software, documentatie en eventuele fonts die bij deze licentie horen, hetzij op schijf, in read only geheugen, op andere media of in enige andere vorm (gezamenlijk SparkTraffic), worden door SparkTraffic aan u in licentie gegeven, niet verkocht, voor gebruik uitsluitend onder de voorwaarden van deze licentie, en SparkTraffic behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend. De hierin verleende rechten zijn beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten van SparkTraffic en zijn licentiegevers op SparkTraffic en omvatten geen andere octrooien of intellectuele eigendomsrechten. U bent eigenaar van de media waarop SparkTraffic is opgenomen, maar SparkTraffic en/of de licentiegever(s) van SparkTraffic behouden het eigendomsrecht op de SparkTraffic-software. De SparkTraffic-software in dit pakket en alle kopieën die u op grond van deze licentie mag maken, vallen onder deze licentie. Titel en intellectuele eigendomsrechten in en op alle inhoud die wordt weergegeven door of toegankelijk is via SparkTraffic Software behoren toe aan de respectieve eigenaar van de inhoud. Dergelijke inhoud kan worden beschermd door auteursrecht of andere wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom, en kan onderworpen zijn aan de gebruiksvoorwaarden van de derde partij die dergelijke inhoud levert. Deze licentie verleent u geen enkel recht om dergelijke inhoud te gebruiken. Fotografische afbeeldingen in de software worden alleen als plaatshouder gebruikt en mogen niet worden verward met toestemming om afbeeldingen te gebruiken zonder toestemming van de eigenaar van het auteursrecht.

2. Toegestaan gebruik en beperkingen. Met deze licentie hebt u toegang tot de SparkTraffic Software op één computer tegelijk. De SparkTraffic-software mag worden gebruikt voor de reproductie van materialen, zolang dit gebruik beperkt blijft tot de reproductie van materialen waarop geen auteursrechten rusten, materialen waarop u het auteursrecht bezit of materialen die u gemachtigd of wettelijk toegestaan zijn te reproduceren. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze licentie, mag u de SparkTraffic-software niet decompileren, onderwerpen aan reverse engineering, demonteren, wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, in sublicentie geven, distribueren of geheel of gedeeltelijk afgeleide werken maken op basis van de SparkTraffic-software, of de SparkTraffic-software via een netwerk of van de ene computer naar de andere verzenden. Het is verboden software van deze of een andere SparkTraffic-site te gebruiken om een afbeelding of product van welke aard dan ook te maken dat op enigerlei wijze onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen of pornografisch is, of dat de wet of de rechten van anderen schendt.

3. Beperkte garantie op de media (indien van toepassing). SparkTraffic garandeert dat de media waarop de SparkTraffic-software is opgenomen vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik gedurende een periode van zeven (7) dagen vanaf de datum van de oorspronkelijke detailhandelsaankoop. Uw exclusieve remedie onder deze paragraaf is, naar keuze van SparkTraffic, terugbetaling van de aankoopprijs van het product dat SparkTraffic-software bevat of vervanging van SparkTraffic-software die aan SparkTraffic wordt geretourneerd. DEZE BEPERKTE GARANTIE EN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OP DE MEDIA, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN BEPERKT IN DUUR TOT ZEVEN (7) DAGEN VANAF DE DATUM VAN DE OORSPRONKELIJKE DETAILHANDELSAANKOOP. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, ZODAT DEZE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. DE HIERIN BESCHREVEN BEPERKTE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN KOMT IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE, MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE, UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES. SparkTraffic wijst alle andere garanties uitdrukkelijk van de hand. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN, EN U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER JURISDICTIE VERSCHILLEN.

4. Als u ontevreden bent over onze diensten en u wilt een terugbetaling aanvragen, stuur dit dan door naar ons support team op [email protected]

5. Afwijzing van garantie op SparkTraffic Software. U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat het gebruik van de SparkTraffic-software voor uw eigen risico is. De SparkTraffic-software wordt geleverd "AS IS" en zonder enige vorm van garantie en SparkTraffic en de licentiegever(s) van SparkTraffic (voor de toepassing van de bepalingen 4 en 5 worden SparkTraffic en de licentiegever(s) van SparkTraffic gezamenlijk aangeduid als "SparkTraffic") wijzen ALLE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN UITDRUKKELIJK af, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF BEVREDIGENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN. SparkTraffic garandeert niet dat de functies in de SparkTraffic SOFTWARE aan uw eisen zullen voldoen, of dat de werking van de SparkTraffic SOFTWARE ononderbroken of foutloos zal zijn, of dat gebreken in de SparkTraffic SOFTWARE zullen worden gecorrigeerd. SparkTraffic garandeert of doet geen uitspraken over het gebruik of de resultaten van het gebruik van de SparkTraffic SOFTWARE of verwante documentatie met betrekking tot hun juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins. Geen enkele mondelinge of schriftelijke informatie of advies verstrekt door SparkTraffic kan een garantie vormen of op enigerlei wijze de reikwijdte van deze garantie vergroten.

6. Beperking van aansprakelijkheid. Onder geen enkele omstandigheid, met inbegrip van nalatigheid, kan SparkTraffic aansprakelijk worden gesteld voor eventuele incidentele, bijzondere, indirecte of bijkomende schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze licentie. Voor zover niet bij wet verboden, kan SparkTraffic in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige indirecte, bijzondere, indirecte of bijkomende schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade door winstderving, verlies van gegevens, bedrijfsonderbreking of enige andere commerciële schade of verliezen die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik of onvermogen om de SOFTWARE van SparkTraffic te gebruiken, ongeacht de oorzaak, ongeacht de oorzaak van de aansprakelijkheid (CONTRACT, TORT OF OTHERWISE) en ongeacht of SparkTraffic op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DEZE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van SparkTraffic jegens u voor alle schade het bedrag van vijftig dollar ($50,00) overschrijden.

7. Beëindiging. Deze Licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Uw rechten onder deze Licentie worden automatisch en zonder kennisgeving van SparkTraffic beëindigd indien u zich niet houdt aan een of meer bepalingen van deze Licentie. Bij beëindiging van deze Licentie staakt u alle gebruik van de SparkTraffic-software en vernietigt u alle kopieën, geheel of gedeeltelijk, van de SparkTraffic-software.

8. Toepasselijk recht en scheidbaarheid. Deze Licentie zal worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van het Verenigd Koninkrijk, zoals toegepast op overeenkomsten die volledig binnen het Verenigd Koninkrijk worden aangegaan en uitgevoerd tussen inwoners van het Verenigd Koninkrijk. Indien om welke reden dan ook een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling, of een deel daarvan, onuitvoerbaar is, blijft de rest van deze Licentie volledig van kracht.

9. Volledige overeenkomst; toepasselijke taal. Deze Licentie vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van de SparkTraffic-software en vervangt alle eerdere of gelijktijdige afspraken met betrekking tot dat onderwerp. Geen wijziging of aanpassing van deze Licentie zal bindend zijn, tenzij schriftelijk en ondertekend door SparkTraffic. De partijen bevestigen dat zij hebben verzocht dat deze overeenkomst en alle bijbehorende documenten in het Engels worden opgesteld.


Om een abonnement bij CommerceGate te annuleren, kunt u contact opnemen met hun klantenservice:
https://www.cgbilling.com/secure
CommerceGate billing support